LEEFREGELS

Gedragsregels

We verwachten van iedereen respectvol gedrag tegenover mekaar. Elke klastitularis maakt met de kinderen bij het begin van het schooljaar afspraken voor een goede orde op school.

 

Kleding

We verwachten van iedereen kledij te dragen die aangepast is aan de schoolcontext.

 

Milieu op school

Om de afvalberg te beperken en het milieu te sparen, vragen we om een brooddoos te gebruiken.

Ook de drankjes brengen de kinderen mee in een hersluitbare drinkbus of plastieken fles. Blikjes en brikjes zijn verboden. Tussendoortjes zitten in een doosje. Papiertjes rond koekjes of stukjes fruit zijn niet toegelaten. Op deze manier zorgen wij ook voor een propere speelplaats.

 

Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

 

Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. De school heeft een pestpreventiebeleid dat door elke ouder kan geraadpleegd worden via de website, de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directie.

 

Bewegingsopvoeding

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt voorgeschreven kledij gedragen. Bij andere sportactiviteiten dragen draagt je kind gemakkelijke sportieve kledij. Bij kinderen uit de kleuterklas en bij kinderen in de eerste graad verkiezen we sportschoenen zonder veters.

 

Afspraken i.v.m. zwemmen:

Zwemshort voor de jongens is niet toegelaten.

 

Huiswerk

De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven lessen te leren. De leerkracht kan de leersstof mondeling of schriftelijk opvragen.

De opgegeven huistaken worden door alle leerlingen met de grootste zorg gemaakt.

 

Agenda van uw kind

De schoolagenda wordt dagelijks nauwkeurig ingevuld. Het is een officieel bewijsstuk van het schoolbezoek. Naast de dagelijkse lessen en taken kunnen daarin diverse mededelingen voor en door

de ouders opgetekend worden. De schoolagenda wordt wekelijks ondertekend door de ouders en geregeld door de leerkracht nagekeken.

 

Rapporteren over uw kind

In de lagere school wordt op vooraf meegedeelde data een rapport meegegeven, dat een weergave is van de toetsen en overhoringen van een bepaalde periode. Ook de attitudes worden geëvalueerd. Het rapport is een objectieve maatstaf van het "kennen", "kunnen" en "zijn" van het kind. Het kan dus noch als beloning, noch als straf gezien worden.

In juni worden proefwerken gedaan, waarbij alle vakken en vakonderdelen aan bod komen.