WELZIJNSBELEID

Algemeen

De school doet op geregelde basis inspanningen om het samenleven op een veilige en respectvolle manier te regelen. Via ouderraad, schoolraad en klasafspraken wordt u daar geregeld over geïnformeerd.

 

Verkeersveiligheid

Wij stimuleren dat de kinderen te voet, met openbaar vervoer of met de fiets naar school komen. We verwachten van ouders dat de fiets van hun kind conform de wetgeving is uitgerust.

 

Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

 

Stappenplan bij ongeval of ziekte

Een kind dat een ongeval op school heeft, is verzekerd. Ook ongevallen die gebeuren op de weg van en naar school worden gedekt door de schoolverzekering.

Een leerling, die een ongeval heeft, krijgt een aangifteformulier mee. Dit moet door de behandelende geneesheer ingevuld en ondertekend worden en geüpload worden op de site van de schoolverzekering. De afrekeningen worden door de ouders overgemaakt aan het ziekenfonds. Het formulier, ingevuld door het ziekenfonds, moet ook geüpload worden. Wanneer het uploaden niet lukt kan u de documenten aan de school bezorgen. De school stuurt zelf dan de documenten naar de verzekering. Alle medische kosten, niet terugbetaald door het ziekenfonds, worden door de schoolverzekering vergoed. De schoolverzekering dekt alleen lichamelijke letsels. In uitzonderlijke gevallen worden brillen vergoed.

 

Roken is verboden op school!

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Tijdens de extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

Wij vragen daarenboven om niet te roken in het bijzijn van kinderen tijdens schoolse activiteiten die plaats grijpen buiten de momenten waarop het rookverbod strikt van toepassing is.