Omwille van de kosteloosheid van onderwijs zorgt de school dat alle materiaal nodig om te werken in de klas, aanwezig is. Dit houdt in dat deze zaken in principe niet mee naar huis genomen worden. Bij verlies of schade zullen wij u om een vergoeding vragen.

Materialen die gepaard gaan met het naar school gaan, die de link vormen tussen school en thuis, zoals een boekentas, een pennenzak, een turnzak, ... kopen ouders zelf aan. Elke ouder beslist zelf hoeveel daaraan wordt uitgegeven.

 

De maximumfactuur

Wij organiseren tal van activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor kinderen. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werken we met een dubbele maximumfactuur.

 

* De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, zwemmen en alle schooluitstappen van één dag. Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aan kopen, zoals een T-shirt met het logo van de school en abonnement op een schooltijdschrift, vallen hieronder. De maximumfactuur bedraagt per schooljaar voor een kleuter 55 euro en voor een kind van de lagere school 105 euro.

 

Alle onkosten worden door de leerkrachten genoteerd (drank, warme maaltijden, broodjes, opvang, fruit,...). Op het einde van elke maand krijgt U een factuur met een overschrijving. U wordt uitgenodigd om de factuur binnen de 14 dagen te betalen.  Kijk elke factuur die U krijgt goed na. Vergissen is menselijk. Een eventuele fout is vlug nagekeken en verbeterd.

 

Inhoud scherpe maximumfactuur kleuterschool (55 euro)

- theaterbezoek extern en op school

- sportieve uitstap (Rollebolle K2 en K3)

- T-shirt van de school

- de schoolreis

- occasionele uitstappen (binnen bepaalde thema's)

- ...

 

Inhoud scherpe maximumfactuur lagere school (105 euro)

- theaterbezoek

- leeruitstappen

- sportdagen

- de schoolreis

- T-shirt van de school

- zwemmen

- ...

 

* De minder scherpe maximumfactuur omvat de uitstappen van meer dan één dag. Voor onze school zijn dat de bosklassen en de sportklassen in het 5e en het 6e leerjaar. De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro en voor een kind van de lagere school 520 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

 

Inhoud minder scherpe maximumfactuur (520 euro)

- in het 5e leerjaar op bos- of sportklassen

- in het 6e leerjaar op bos- of sportklassen

 

Om de administratie te vereenvoudigen worden deze bedragen in schijven op de factuur gezet. (zie overzicht 'ouderbijdragen' onderaan)

 

Extra kosten te betalen aan de school

Dit zijn zaken waar de ouders zelf om vragen en die de school aanbiedt als 'services' naar de ouders toe. 

Deze extra kosten komen allemaal, gedetailleerd per kind, op de factuur.  (zie overzicht 'ouderbijdragen' onderaan) 

 

Wijze van betaling

Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 15 dagen na verzending.

Facturen worden digitaal verstuurd. Wie wenst kan de factuur op papier ontvangen. Er wordt betaald met overschrijving of via domiciliëring.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

 

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag .De wettelijke intrestvoet verschijnt geregeld in het Belgisch staatsblad. Op de website van FOD financiën kan de meest recente informatie daarover worden ingewonnen.

(http://treasury.fgov.be/home_nl.htm).

 

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.

Download
Ouderbijdragen SJW 2023-2024.docx.pdf
Adobe Acrobat document 205.3 KB