Onze school werkt samen met:

 

VCLB Leuven

Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven

Tel: 016/28 24 00

Fax: 016/28 24 99

directie@vclbleuven.be

info@vclbleuven.be

www.vclbleuven.be

 

De begeleider voor onze school is  Barbara Heylen.

Hieronder lees je wat CLB-medewerkers voor jou kunnen doen. Je vindt hierover ook uitgebreide informatie op www.vclbleuven.be.

In de loop van het schooljaar krijgen ouders en leerlingen concrete informatie over eventuele inentingen, medische onderzoeken of andere CLB-initiatieven.

 

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en privacy. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar.

Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding. Als ze een vraag krijgen zullen CLB-medewerkers altijd streven naar een goede samenwerking tussen alle partners.

Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen: 

 

  • Gedrag, gevoelens en relaties: als je je niet goed in je vel voelt.
  • Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
  • Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over je lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
  • Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.

 

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met jou naar gepaste hulp. Zo werkt de school ook samen met het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant. Hierbij komen mensen, na een gemotiveerde zorgvraag,  op school zorg op maat bieden voor leerlingen die dit nodig hebben.  Meer info op www.onwob.be

Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan.

 

Alle leerlingen hebben recht op een medisch onderzoek: 

  • een beperkt onderzoek in 1ste kleuterklas, het 4e leerjaar en 6e leerjaar
  • een volledig onderzoek in het 1ste leerjaar. Dit wil zeggen een contactmoment met de arts en de verpleegkundige + vaccinatie
  • in het 5e leerjaar is er enkel een vaccinatiemoment

De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen. Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten.

Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB.

Als dit nodig is, maken de CLB-medewerkers een dossier op voor het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap (VAPH) en/of voor verhoogde kinderbijslag.

 

Samenwerking school-CLB

Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school, zowel bij de uitbouw van leerlingenbegeleiding als bij de zorg voor leerlingen. De school en het CLB stellen een gezamenlijk beleidsdocument op dat de afspraken en aandachtspunten hiervoor vastlegt.

CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de school wel goed.

De school en het CLB kunnen op contactmomenten gegevens uitwisselen over de leerlingen, voor zover die voor de begeleiding op school noodzakelijk zijn. Dit gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim waaraan alle medewerkers zich houden. Het CLB noteert relevante gegevens in jouw CLB-dossier.

 

Hoe werkt het CLB?

CLB-medewerkers bieden hulp op jouw vraag of op vraag van je ouders of leerkrachten. Zij werken samen met jou aan oplossingen. Bij jonge kinderen (-12 jaar) beslissen de ouders over het verloop van de begeleiding.

Indien de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt enkel verder gezet als je ouders hiermee instemmen.

Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de medische onderzoeken en de begeleiding bij afwezigheidsproblemen.

De CLB-medewerker van een school staat niet alleen. Binnen het CLB maakt hij deel uit van een team van collega's met verschillende opleiding en ervaring. Zij overleggen regelmatig met elkaar. Het CLB heeft ook contacten met andere diensten en hulpverleners met wie het samenwerkt en naar wie het kan doorverwijzen.

De begeleiding van het CLB is gratis.

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met alle informatie.

 

Wat staat er in een CLB-dossier?

Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan. Hierin worden gegevens over de medische onderzoeken en begeleidingsgegevens genoteerd. Dit gebeurt volgens vastgelegde regels waarin veel aandacht is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Mag je het CLB-dossier inkijken?

Je ouders kunnen kennis nemen van de gegevens in je CLB-dossier. Dat gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken CLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden. Je hebt geen toegang tot de gegevens die de privacy van anderen schenden.

 

Wat gebeurt er met het CLB-dossier als je van school verandert?

Als je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, wordt je dossier 10 dagen na je start in onze school automatisch bezorgd aan VCLB Leuven. Als je dit niet wenst, moeten je ouders binnen de 10 dagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat je vorige school begeleidt. Identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken, afwezigheidsproblemen) worden in elk geval overgedragen.

 

Wat gebeurt er met je dossier als je het onderwijs verlaat?

Wanneer je het secundair onderwijs definitief verlaat, wordt je dossier bewaard op het CLB. Het wordt gedurende 10 jaar gearchiveerd te rekenen vanaf de datum van de laatste vaccinatie of het laatste medische onderzoek. Voor leerlingen die hun loopbaan beëindigen in het buitengewoon onderwijs blijft het dossier bewaard tot ze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. Daarna wordt het dossier vernietigd.

 

Wat te doen als je kind een besmettelijke ziekte heeft?

De schooldirectie is verplicht (een vermoeden van) bepaalde ziekten bij leerlingen en personeel te melden aan het CLB en de gezondheidsinspectie. Daarom vragen we de ouders zo snel mogelijk de school op de hoogte te brengen als hun kind of één van de huisgenoten lijdt aan een besmettelijke ziekte. De meest voorkomende zijn: buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfecties van de schedelhuid, hoofdluizen, HIV-infectie.

Bij twijfel nemen ouders best telefonisch contact op met de CLB-arts.

 

Kunnen je ouders zelf de CLB-arts kiezen?

Het medisch onderzoek gebeurt door de CLB-arts verbonden aan de school. In uitzonderlijke gevallen kan je vragen om het onderzoek te laten gebeuren door een andere arts. Hiervoor neem je contact op met de directeur van het CLB.