SCHOOLEIGEN CHRISTELIJK OPVOEDINGPROJECT VAN DE VRIJE BASISSCHOOL SINT-JORIS-WEERT 

 

De basis van het leven en werken in onze basisschool is het streven naar een geborgen sfeer voor de kinderen. Een leerlingvriendelijke aanpak, zowel in als buiten het lesgeven, is hiertoe van het grootste belang. Er wordt terdege rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. De vestiging in het midden van de lokale gemeenschap, met maximale mogelijkheden tot een open en eerlijk partnerschap tussen leerkrachten en ouders is hierbij een niet te wissen troef. Kinderen hebben er nood aan om tenminste van hun derde tot hun twaalfde levensjaar deze geborgenheid te kunnen ervaren. Het hierdoor aangebrachte basisvertrouwen is van fundamenteel belang voor hun latere groei en voor een veilige overgang naar het secundair onderwijs. 

In onze kleuterschool zijn de activiteiten gegrondvest op een gezond evenwicht tussen spelen en leren. Doorheen het experimenteren met verschillende materialen en via hoekenwerk doen de kleuters ervaringen op zodat ze de eigen mogelijkheden leren kennen en verruimen. De verkenning van de concrete leefwereld van de kleuters is het uitgangspunt om gevoelens van verwondering en dankbaarheid op te wekken. Het is vanuit deze gevoeligheid dat de religieuze dimensie van het bestaan kan ter sprake gebracht worden. 

Deze religieuze dimensie is de basis in zowel de kleuterschool als in de lagere school om een aantal fundamentele levenswaarden aan te reiken en tot leven te brengen. Tijdens de godsdienstles krijgen deze levenswaarden een evangelische duiding, in respect en dialoog met andere levensbeschouwingen. Eerbied voor zichzelf, anderen, de natuur en materialen, solidariteit, trouw, vergevingsgezindheid en het geven van nieuwe kansen, voorrang voor de armen in de meest brede zin, verdraagzaamheid, gewetensvorming,... zijn meer dan theoretische begrippen in de omgang tussen leerkrachten en leerlingen. 

Kennis en vaardigheden worden niet los gezien van de wereld waarbinnen kinderen nu leven en van de snel evoluerende wereld waarop wij hen voorbereiden. Daartoe is het leer- en opvoedingsproces erop gericht gezond kritisch denkende en handelende kinderen te vormen met een open kijk op de wereld. Dit is de basis opdat zij eens, zelfstandig en in vrijheid, de nodige levenskeuzen zouden kunnen maken, waar zij zich trouw weten aan te houden. Kinderen worden doorheen het les- en schoolgebeuren op weg gezet om het unieke van de eigen persoon te ontdekken. Vanuit dit uniek zijn, gaan zij later een eigen verantwoordelijkheid in deze wereld op zich kunnen nemen. De eerste aanzetten daartoe worden in het schoolleven ingebouwd. 

De ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de overheid, die verwerkt zijn in het vormingsplan en de leerplannen van het katholiek onderwijs, zijn uiteraard de uitgangspunten voor het onderwijzen in onze school. Uit wat vooraf ging, blijkt duidelijk dat wij hierin inhoudelijk eigen accenten leggen. We doen dat omdat we uitgaan van het geloof in de verbeterbaarheid van mensen en situaties. De leerkrachten scholen zich daartoe voortdurend bij, zowel individueel als in groep. Uitgaande van de financiële mogelijkheden worden de nodige investeringen aan handboeken en materialen gedaan om pedagogisch en didactisch bij te blijven. 

Wij achten het noodzakelijk als school de nodige samenwerking na te streven met alle betrokken participanten : het schoolbestuur, directie, leerkrachten, scholengemeenschap, ouders, CLB,... Dit vereist tevens een groot inlevingsvermogen in de totaliteit van onze school waarbij loyaliteit tegenover het opvoedingsproject een grondvoorwaarde is, ten bate van het levensgeluk van de kinderen.