Schoolraad

Functie

Deze moet waken over het feit dat alle deelnemers aan het onderwijsgebeuren echt medezeggenschap hebben. 

Bevoegdheid

De schoolraad heeft informatierecht en zal advies geven aan en overleg plegen met het schoolbestuur over een aantal aangelegenheden. De schoolraad komt tenminste drie keer per jaar samen. 

Samenstelling

De schoolraad wordt samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap.

 

Klassenraad

De klassenraad in het basisonderwijs is het team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde verantwoordelijk is voor de begeleiding van en het onderwijs aan een leerlingengroep of een individuele leerling.

De klassenraad:

 • Beslist over een aantal zaken, zoals:

  • Toekennen van het getuigschrift basisonderwijs
  • Vrijstelling voor leerlingen met een handicap
  • Toelating van 6-jarige kinderen die naar het gewoon lager onderwijs overgaan zonder dat zij het schooljaar ervoor voldoende aanwezig waren in de kleuterklas, en toelating van 5-jarigen tot het gewoon lager onderwijs
 • Geeft advies over een aantal zaken, zoals:
  • Aan ouders: over de beslissing om het kind nog een jaar langer in het kleuteronderwijs te laten doorbrengen (de ouders nemen de uiteindelijke beslissing)
  • Aan het schoolbestuur: bij tijdelijke en definitieve uitsluiting van een leerling

 

Ouderraad 

Functie

De ouderraad heeft als doel een schakel te zijn tussen ouders en school. De ouders kunnen er terecht met vragen, suggesties en onduidelijkheden omtrent het hele schoolgebeuren.

Deze mensen vergaderen ongeveer zes keer per jaar met de directie. Zij werken op een opbouwende manier mee aan de verbetering van de opvoeding van alle kinderen op school en thuis. Zij organiseren en ondersteunen allerlei activiteiten op school.

Samenstelling

Iedere ouder, die een kind heeft in deze school, is er welkom. Elk schooljaar kunnen zich nieuwe ouders kandidaat stellen voor de ouderraad.

In de ouderraad worden drie leden aangeduid die zetelen in de schoolraad.

Contact

Voorzitster is Hanna Degroof: hanna.degroof@gmail.com

Download
oudercomite presentatie 2019.ppt
Microsoft Power Point presentatie 782.5 KB